בקשה לביצוע פסק דין / שטר (שיק)
 

הליך הגירושין הוא אחדסעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") דן בהליך לביצועו של כל פסק-דין של בית-המשפט. סעיף הנ"ל קובע את העיקרון על פיו רשאי הזוכה לפנות בנקיטת הליכים שונים לגביית פסק-הדין, בין מיידית ובין לאחר-מכן.
 
מהם התנאים להגשת בקשה לביצוע? 

סעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל קובע את התנאים לצורך הגשת בקשה לביצוע כדלקמן : 
1. לא תוגש ללשכת ההוצאה לפועל, אלא אם חלף המועד שנקבע בפסק-דין לביצועו.
2. בפסק-הדין לא נקבע מועד לביצועו של פסק-הדין. במקרה שכזה, ניתן יהיה להגיש את פסק-הדין לביצוע לאחר שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק-הדין
3. חריג לכלל - פס"ד למזונות - ניתן להגיש אף בטרם חלפו 30 יום מיום מתן פסק הדין, מתוך עקרון של שמירה על שלום הקטינים.
 
 
מהן סוגי בקשות הביצוע הקיימות? 
 
א. בקשה לביצוע פסק-דין כספי
ב. בקשה לביצוע פסק-דין למזונות
ג.  בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב
ד.  בקשה לביצוע פסק-דין צו עשה
ה.  בקשה לביצוע שטר/שיק
 
בשים לב, כי לכל אחת מהבקשות מתקיים נוהל פרוצדוראלי שונה המחייב צרוף מסמכים ומילוי טפסים בהתאם.
 
מהן הפרטים שמכילה בקשה לביצוע שטר ?

א. שמו, מספר זהותו ומקום מגוריו של המבקש, ומען להמצאת מסמכים. 
ב. שמו של החייב, וכן מספר זהותו ומקום מגוריו, במידה שניתן לבררם. 
ג. העובדה שהמבקש או החייב הוא קטין או פסול דין, אם הדבר הוא כך. 
ד.תיאור השטר והעובדות הנוגעות להחזקתו בידי המבקש ושאר העובדות המשמשות עילה לבקשה.
ה.הסכום שיש לפרוע על-פי השטר תוך הבחנה בין קרן, ריבית והפרשי הצמדה. 
ו. זמן ומקום הפרעון.
ז.בית-המשפט שלו הסמכות לדון במשפט מבחינת המקום, במקרה של הגשת התנגדות.

מאמרים מומלצים בתחום

מחיקת חובות

כיצד מחשבים מזונות ילדים?
מה הסיבות להקטין או להגדיל את גובה החיוב במזונות?

ביצוע שטר

קיבלת שיק ואינך יכול להיפרע ממנו ? זהו ההליך שאתה צריך להכיר

איחוד תיקים

מהו הליך איחוד תיקים? אילו תיקים לא ניתן לאחד? כיצד ניתן לאחד תיקים מבלי להיות מוגבל באמצעים?

פשיטת רגל

 מהי מטרת ההליך לפשיטת רגל? 

מתי מקבלים הפטר מחובות?

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884